Winkelwagen Geen producten

Algemene Voorwaarden

 

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 STAFFS EXCLUSIVES: Staffs Exclusives V.O.F., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Aalsmeer, aan de Gemaalstraat 11 (1432 JX), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50336479.

1.2 Klant: De wederpartij van STAFFS EXCLUSIVES, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer producten.

1.3 Producten: Alle door STAFFS EXCLUSIVES aangeboden goederen.

1.4 Bestelling: een opdracht aan STAFFS EXCLUSIVES om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen STAFFS EXCLUSIVES en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van STAFFS EXCLUSIVES op www.Staffs-Exclusives.com inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van STAFFS EXCLUSIVES, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van STAFFS EXCLUSIVES van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van STAFFS EXCLUSIVES worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door STAFFS EXCLUSIVES ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door STAFFS EXCLUSIVES. STAFFS EXCLUSIVES is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 
Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde  verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 STAFFS EXCLUSIVES kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:
 
a.          iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
 
b.          In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door STAFFS EXCLUSIVES te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 
c.          In geval van betaling bij ontvangst wordt een, voor STAFFS EXCLUSIVES geschikte datum en tijdstip, afgesproken om de bestelling, na het voldoen van het totaalbedrag via Contante betaling, op te halen.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft STAFFS EXCLUSIVES toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van STAFFS EXCLUSIVES.
 
Artikel 6. Levering

6.1 STAFFS EXCLUSIVES streeft ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling "aangetekend" te verzenden. Hiertoe is STAFFS EXCLUSIVES echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan STAFFS EXCLUSIVES kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. STAFFS EXCLUSIVES zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan STAFFS EXCLUSIVES verschuldigd is, heeft voldaan.
 

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de producten. Mocht een product desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild, geretourneerd of geannuleerd worden.
Voor het retourneren en/of omruilen (hierna: retouren) en/of annuleren gelden onderstaande Voorwaarden:

8.1 Producten, die u via de website heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen in combinatie met een kopie van de bijbehorende factuur worden geruild en/of retour genomen, mits:
 
a.          Deze producten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via Info@Staffs-Exclusives.com. U kunt aangeven welke producten u wenst te retourneren en bij (om)ruilen voor welke producten u een andere maat of kleur wenst te ontvangen.
 
b.          De geretourneerde producten nog in originele-/nieuwstaat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking "aangetekend" worden geretourneerd.
 
c.          Producten die u tijdens een uitverkoop/kortingsactie of in de aanbieding heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.
 
d.          De producten, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour "aangetekend" aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

8.2 STAFFS EXCLUSIVES accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet, of niet binnen de gestelde tijd, zijn aangemeld worden NIET geaccepteerd.

8.3 Na aanmelding en na ontvangst van het retour zal uitsluitend het bedrag van het geretourneerde product (exclusief Verzendkosten) door ons binnen veertien (14) dagen worden gecrediteerd.

8.4 Retouren geldt NIET voor producten die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld naar persoonlijke voorkeur veranderde/op maat gemaakte halsbanden, tuigen en/of lijnen).

8.5 De klant is gehouden de te retourneren producten op eigen kosten "aangetekend" te verzenden. Dit geldt tevens ook voor de “aangetekende” verzendkosten van het nieuwe product die door STAFFS EXCLUSIVES bij (om)ruilen naar de klant wordt verstuurd. Eventueel kan ook het door u aangemelde retour, uitsluitend op afspraak, persoonlijk afgeleverd worden. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post "aangetekend" verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

8.6 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@Staffs-Exclusives.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert STAFFS EXCLUSIVES het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. STAFFS EXCLUSIVES zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.7 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. STAFFS EXCLUSIVES is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.
 
Artikel 9. Garantie

9.1 STAFFS EXCLUSIVES garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende drie (3) maanden na aflevering. Indien gewenst kan STAFFS EXCLUSIVES de klant vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.

9.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd product zijn voor rekening van de klant en worden NIET vergoed door STAFFS EXCLUSIVES.

9.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij STAFFS EXCLUSIVES worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek (eventueel visueel aangevuld) en onder toezending van een kopie van de factuur.

9.4 STAFFS EXCLUSIVES zal het product repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in artikel 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan.

9.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
a.         er, door de klant of naar wens/op verzoek van de klant door STAFFS EXCLUSIVES, wijzigingen aan het product zijn aangebracht;
b.          er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig
gebruik;
c.          het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
d.         slijtage als gevolg van normaal gebruik alsmede slijtage door onjuist gebruik en onjuiste behandeling;
e.         oxidatie en corrosie zijn het gevolg van milieu-invloeden en worden derhalve niet beschouwd als gebreken die onder de garantie vallen;
f.          kleurverschil, verkleuring en vervorming van materialen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn. Dit geldt eveneens voor ondergeschikte afwijkingen van andere aard;
g.         geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit, waardoor de waarde en de bruikbaarheid van het product niet substantieel verandert;
h.         STAFFS EXCLUSIVES niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen.
i.          Geldende afwijkende/aanvullende garantie afspraken voor specifieke, door STAFFS EXCLUSIVES aangeboden, producten staan beschreven op de website van STAFFS EXCLUSIVES.
 
 
 Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien STAFFS EXCLUSIVES aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en STAFFS EXCLUSIVES, dan wel tussen STAFFS EXCLUSIVES en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en STAFFS EXCLUSIVES, is STAFFS EXCLUSIVES niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van STAFFS EXCLUSIVES.

10.2 STAFFS EXCLUSIVES is nooit aansprakelijk voor verlies, beschadigingen en/of defecten van de verzonden producten tijdens het vervoer binnen en/of buiten Nederland. Indien gewenst kunnen producten met een verhoogde aansprakelijkheid of verzekering worden verstuurd zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder. De kosten hiervoor zijn volledig voor rekening van de klant.

10.3 STAFFS EXCLUSIVES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STAFFS EXCLUSIVES is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte, onjuiste- en/of onvolledige, gegevens.

10.4 STAFFS EXCLUSIVES is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 
a.          de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 
b.          de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van STAFFS EXCLUSIVES aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan STAFFS EXCLUSIVES toegerekend kunnen worden;
 
c.          redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6 STAFFS EXCLUSIVES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.7 Indien STAFFS EXCLUSIVES aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van STAFFS EXCLUSIVES beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.8 De aansprakelijkheid van STAFFS EXCLUSIVES is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STAFFS EXCLUSIVES of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
10.10 Aan, de door STAFFS EXCLUSIVES, gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 11. Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart STAFFS EXCLUSIVES voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan STAFFS EXCLUSIVES toerekenbaar is.

11.2 Indien STAFFS EXCLUSIVES uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden STAFFS EXCLUSIVES zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is STAFFS EXCLUSIVES, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van STAFFS EXCLUSIVES en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
Artikel 12. Overmacht

12.1 STAFFS EXCLUSIVES heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat STAFFS EXCLUSIVES gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
a.         zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
 
b.          zullen STAFFS EXCLUSIVES en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 50336479.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met STAFFS EXCLUSIVES.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
 
Algemene voorwaarden versie: 2.0

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel maken